Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Blog pagina strookenergie-klank-kleur-beeld


Dit blog stelt Titia ten Bosch in de gelegenheid algemene begrippen en termen, gebruikt voor de ontwikkeling van de innerlijke levensweg, meer uit te diepen. Vele termen in ons dagelijks taalgebruik hebben een lading gekregen die de oorspronkelijke betekenis vertroebelt en tot eenzijdig begrip met daaruit voortvloeiende onderlinge misverstanden leidt. De door Titia geschreven artikelen beogen een handreiking te zijn voor meer begrip en gebruik van ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van de algemeen gebruikte termen en begrippen van de esoterische wetenschap. Telkens opnieuw blijkt dat oorzaken, van in het heden boven water gekomen ongewenste verschijnselen, in een ver verleden liggen, maar het is in het heden dat de problemen veroorzakende gevolgen omgevormd kunnen worden tot een positieve kracht voor de toekomst.

Afbeeldingen gemaakt door Vincent ten Bosch

Met hart en ziel bezielen

Met hart en ziel bezielen is een titel waarin twee aan de ziel gerelateerde uitdrukkingen gebruikt worden die weergeven hoe wij alles wat we denken en doen bevlogen tot leven kunnen wekken. Het begrip ziel, met de legio afleidingen daarvan, wordt in vele varianten gebruikt, en zeker niet alleen in godsdienstige zin zoals toch nog vaak gedacht wordt. Al eerder heb ik hieraan een artikel gewijd dat gaat over de ziel van alle leven, zoals van een zonnestelsel en een planeet in het algemeen, van de mens ook in het bijzonder, en wat we ons erbij voor kunnen stellen. Het komt nog regelmatig voor dat geest en ziel ofwel leven…

Wij kiezen wel degelijk onze ouders

Wij kiezen wel degelijk onze ouders, alleen weten we dat niet meer. Het idee dat we onze ouders zouden kiezen lijkt in tegenspraak met wat we in de wandelgangen denken. We zijn immers van mening dat we onze vrienden kunnen kiezen, maar onze familie niet. Dit doen we echter zeker wel en al heel bewust wanneer we opnieuw incarneren. We selecteren de voor ons geschikte ouders die kunnen bijdragen aan onze stoffelijke samenstelling, het benodigde lichaam van vlees en bloed. Hun enige aandeel is dan ook ons een zodanig samengesteld lichaam bezorgen dat het voldoet aan de eisen van de incarnerende ziel, zodat we tijdens ons betreffende aards bestaan de…

Onze relatie met de dieren

Onze relatie met de dieren is, al is het wat kort door de bocht, tweeledig te noemen: liefdevol of liefdeloos. Tegenwoordig staat de liefdevolle aandacht voor de dierenwereld meer voorop en zien we hoe grote aantallen mensen zich vol inzetten voor het welzijn ervan, waardoor de op oude angst en onwetendheid gebaseerde liefdeloze houding ten opzichte van het dier wordt teruggedrongen. De meedogenloze behandeling van dieren komt zeker nog veelvuldig voor en stamt uit een wel heel ver verleden, uit de tijd dat wij nog niet denkende diermensen waren. We stonden toen veel dichter bij het animale leven, en de verhouding was puur lichamelijk, waardoor enig verschil dan ook nauwelijks…

Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie

Overeenkomsten en verschillen tussen kwantumfysica en esoterie zorgen enerzijds voor toenadering en anderzijds nog voor het in stand houden van de bestaande kloof. Uiteraard beginnen we met de overeenkomsten, en wel met een belangrijke, namelijk dat de ontdekkingen van de kwantumfysica duidelijk aansluiten bij het gedachtegoed van de spirituele mens. Er lijkt zelfs een wetenschappelijke basis te komen voor datgene wat door alle godsdiensten al eeuwenlang wordt verkondigd: “Er is meer tussen hemel en aarde”. Dit betekent evengoed dat een wetenschappelijke grondslag in zicht komt voor de oude wijsheid en kennis van de esoterie, de wetenschap van de ziel, die nog meer openbaar zal maken van de mysteriën van het…

We denken zo vaak dat we teveel denken

We denken zo vaak dat we teveel denken, en terwijl we dat denken hebben we te maken met het probleem dat we niet bij machte zijn wèrkelijk te denken. We worden zo in beslag genomen door onze eigen onbewuste gedachten dat ons brein in een zodanige toestand komt dat we ons denkvermogen onmogelijk constructief gebruiken kunnen. Maakt ons concreet of lager denkvermogen in ons leven de dienst uit, dan laat het door zijn sterke trilling niets toe en stoot zelfs alles af. De overheersende activiteit van het concrete denken verhindert daardoor elke vorm van inspiratie. Deze kan pas binnenstromen wanneer we ons denkvermogen als middel gebruiken om dat wat de…

Over dualiteit, evolutie en die ene prangende vraag

Over dualiteit, evolutie en die ene prangende vraag over het mysterie van de reden van al het bestaan hebben vele mensen, met heel verschillende denkrichtingen, zich al door de eeuwen heen gebogen. Godsdienstige mensen vragen zich af waarom God toch de wereld schiep. Alle onderzoekende wetenschappers zochten al zo lang en zij zoeken nog steeds naar het grondbeginsel van al wat we zien. Filosofen kijken weer meer naar het bezielend aspect en hoe wij ons in iedere beschaving en onder ieder volk moreel uitdrukken, en wiskundigen zijn er al achter dat ons heelal van wet en regel aan elkaar hangt en God kennelijk meetkundig te werk gaat. Ook is bekend…

De oorsprong van seksueel misbruik

De oorsprong van seksueel misbruik ligt in een ver verleden, waarvan de gevolgen in het heden sterk naar voren komen. Wij leven duidelijk in een tijd van fundamentele seksuele problemen, waarin, positief gezien, krachten in beweging komen die op den duur een nieuwe houding ten opzichte van seksualiteit tot stand brengen. Hierdoor veranderen onze handelingen, gedachten en morele visie over dit onderwerp, en zullen de verhoudingen tot de seksen in balans worden gebracht. Dit klinkt hoopgevend en biedt een andere kijk op al die misstanden die op het moment op zo’n rigoureus veroordelende manier aan de kaak worden gesteld. Wat meer begrip van de ruimere context van de seksfunctie zal…

De onwetende mening

De onwetende mening wordt tegenwoordig, of er om gevraagd is of niet, kwistig gespuid via de vele mediavormen. Een meestal nutteloze op vooroordelen gebaseerde persoonlijke mening, die wij doorgaans beleven als kritiek, wordt onnadenkend geuit, mede omdat er ergens op de achtergrond gedacht wordt dat een mening hebben aanzien geeft. Maar een mening zonder enige vorm van idealisme en kennis is niet meer dan een ongefundeerd, of hooguit aan de publieke opinie ontleend oordeel, dat verder geen enkel doel dient. Vooral voor jonge en onzekere mensen is bekritiseerd worden fnuikend, terwijl juist zij een makkelijk doelwit zijn voor de criticaster. Aanhoudende kritiek schaadt niet alleen de ander maar brengt degene…

De missie van de mensheid

De missie van de mensheid is een thema van belang, voor zowel het geheel als voor ieder individueel. Voor ons als individuele mens gaat het erom dat we ons bewust worden van de bedoeling van ons leven op deze aardbol. Gaan we echter uit van de werking van het geheel, waarin energieën en krachten op elkaar inwerken, dan zal ons de importantie van de missie van de gehele mensheid duidelijk worden. In de huidige wetenschap wordt voor de substantie waaruit het heelal bestaat al het begrip ether gebruikt. Ether is de algemene term voor de oceaan van energieën die met elkaar in verbinding staan en die met elkaar de samengestelde…

Het eigen geluk voorbij

Het eigen geluk voorbij brengt ons in een bevoorrechte positie, waarin we het benodigde onderscheid kunnen maken tussen wat geluk en wat vreugde brengt in ons leven. Ons zoeken naar geluk, naar gelukkig willen zijn, heeft een complete geluksindustrie doen ontstaan, waarbij handleidingen vol trucjes worden aangeboden die we kunnen aanleren om als gelukkig mens door het leven te gaan. Maar geluk is niet meer dan een persoonlijke emotie met als doel ons eigen welzijn te bevorderen. Gaan we nu aan dit eigen geluk voorbij dan houden we geen rekening meer met de wensen voor onze eigen persoon, maar vinden we vreugde in onze relatie met anderen. Vreugde is in…