Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Blog pagina strookenergie-klank-kleur-beeld


Dit blog stelt Titia ten Bosch in de gelegenheid algemene begrippen en termen, gebruikt voor de ontwikkeling van de innerlijke levensweg, meer uit te diepen. Vele termen in ons dagelijks taalgebruik hebben een lading gekregen die de oorspronkelijke betekenis vertroebelt en tot eenzijdig begrip met daaruit voortvloeiende onderlinge misverstanden leidt. De door Titia geschreven artikelen beogen een handreiking te zijn voor meer begrip en gebruik van ons onderscheidingsvermogen ten aanzien van de algemeen gebruikte termen en begrippen van de esoterische wetenschap. Telkens opnieuw blijkt dat oorzaken, van in het heden boven water gekomen ongewenste verschijnselen, in een ver verleden liggen, maar het is in het heden dat de problemen veroorzakende gevolgen omgevormd kunnen worden tot een positieve kracht voor de toekomst.

Afbeeldingen gemaakt door Vincent ten Bosch

Esoterie en spiritualiteit in een ruime context

‘Esoterie en spiritualiteit in een ruime context’ biedt ons een mogelijkheid met een meer universele blik te kijken naar deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen. Vooral de term esoterie lijkt in onze huidige tijd beladen te zijn en de ware betekenis te hebben verloren. Esoterie wordt zelfs regelmatig geassocieerd met zweverigheid of religie. Door deze aanhoudende associatie is het vooroordeel bij velen van ons geboren en heeft een vooringenomen beeld zich vastgezet in ons brein, waardoor geen ruimte wordt gelaten voor een andere visie, met als gevolg dat ontstane misverstanden in stand worden gehouden of zelfs in aantal toenemen. Wanneer we eenmaal bereid zijn onze vooroordelen opzij te zetten,…

Meditatie in relatie tot ons brein

Meditatie in relatie tot ons brein is een artikel waarin de actieve meditatie beschreven wordt die, door middel van het brein, ons denkvermogen naar hogere bewustzijnsgebieden weet te richten. Meditatie heeft alles te maken met de in het voorgaande artikel besproken wetenschap van de ziel, de esoterische wetenschap. Deze betekent voor mij, in het algemeen gezien, dat ik door begrip van de kennis ervan me kan bezighouden met de innerlijke werelden van energieën en krachten waarin wij en het al bestaan, en in het bijzonder, dat deze me de gelegenheid biedt me te verdiepen in het etherisch lichaam van de mens en zijn energiecentra, die als uiterlijke tegenhangers respectievelijk het zenuwstelsel…

De geneeskunde van de toekomst

De geneeskunde van de toekomst zal vereenvoudigd en verrijkt zijn door de toevoeging van kennis en kunde uit een nu nog onbekende hoek. Kijken we eerst naar het verleden dan is naar verluidt genezen, net als ziekte, al zo oud als de tijd zelf en tot op heden onderwerp van onderzoek en experiment. Ziekten waren er zelfs al op onze planeet, vóór de mens verscheen. De geneeskunde is door de eeuwen heen tot grote hoogte gestegen, vele methoden, technieken, behandelingen en theorieën zijn ontwikkeld, geformuleerd en in gebruik genomen. Het succes van de huidige medische wetenschap is groot, zo groot dat ontelbare mensen, die vroeger door de minder wetenschappelijke benadering…

De evolutie van de schepping

De evolutie van de schepping is de titel van een thema dat ogenschijnlijk twee afzonderlijke begrippen omvat. Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke evolutietheorie op. De schepping wordt meestal in verband gebracht met de religieuze opvatting dat God de schepper van hemel en aarde is. De twee visies lijken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan, de een door de wetenschap geaccepteerd de ander nog zeker niet. Maar iedereen zal het er toch over eens zijn dat beide benaderingswijzen een vorm van waarheid bevatten. De ene waarheid verschilt echter van de ander, er wordt een scheiding getrokken tussen de twee. Nu is het…

Het doel van reïncarnatie

Het doel van reïncarnatie is voor elk leven van een mens, planeet, zonnestelsel of kosmos het uitwerken en voltooien van een bepaald gesteld doel. Voor zowel een groot als klein leven is dit gestelde doel altijd de ontwikkeling van een steeds geschiktere vorm om geestelijke energieën tot uitdrukking te brengen. Elk geïncarneerd leven heeft te maken met de drie grote cycli van Geboorte, Leven en Dood. Leven neemt vorm aan om bewustzijn te kunnen ontwikkelen en uit te groeien tot een volmaakte ziel. Op deze lange weg van onvolmaaktheid naar volmaaktheid hebben we te maken met ziekte en dood, met vele obstakels die overwonnen dienen te worden. We gaan een…

Astrologie, esoterisch gezien

De titel ‘Astrologie, esoterisch gezien’ doet al vermoeden dat dit artikel over astrologische verhoudingen gaat die van invloed zijn op de ziel. In het algemeen is astrologie de wetenschap die zich bezighoudt met de heersende en besturende energieën en krachten die inwerken op het gebied van de ruimte en alles wat zich daarin bevindt, en in het bijzonder hebben we het over de horoscoop van de ziel in plaats van die van de persoonlijkheid. Nu heb ik een zeer beperkte kennis van de orthodoxe astrologie, weet van de planetaire invloeden, de dierenriem, het zonteken, de ascendant, de twaalf huizen……hoe de astroloog de horoscoop duidt van de persoonlijkheid met zijn uiterlijke…

De eerste kenmerken van het Watermantijdperk

De eerste kenmerken van het Watermantijdperk zijn hier en daar al enigszins zichtbaar, doordat het komende tijdperk, dat volgt op een periode van ongeveer 2500 jaar waarin de energieën en krachten van het Vissenteken regeerden, al voorzichtig zijn intrede doet. In het afgelopen tijdsgewricht heerste het denkbeeld van autoriteit en zelfopoffering, speelde leed een grote rol en waren we het meest gericht op specialisatie en de bevrediging van onze persoonlijke verlangens. Het Vissentijdperk was een era van materiële productie en commercialiteit, met de nadruk op “was”, want langzaam maar zeker wordt het ons wel duidelijk dat er verzadiging begint op te treden en dat de weg die we gegaan zijn en…

Zeven typen mensen in één Mensheid

Zeven typen mensen in één mensheid is een te aanvaarden feit. Dit betekent dat ieder van ons behoort tot een van de zeven typen van die ene mensheid. Afhankelijk van ons punt van evolutie reageren we op een bepaalde manier op een of meer van de zeven energiestromen die de Zeven Stralen van ons Zonnestelsel worden genoemd. Alle stralen zijn uit eenheid geboren en de overkoepelende kosmische krachten, die zich met onze aarde kunnen verbinden, werken, in tegenstelling tot de mensheid, met die complete energie. Dit is de reden dat de eenheid pas op aarde uit elkaar valt in verschillende dimensies zodat wij deze energievelden ieder op onze eigen frequentie kunnen gebruiken. Omdat…

De kwestie van de vrije wil

De kwestie van de vrije wil is een hedendaags onderwerp van discussie en onderzoek. Zoals de ene meent dat vrije wil niet bestaat, is er een andere stroming die het tegenovergestelde beweert; de vrije wil is nog lang niet bevorderd tot een bewezen feit. Zo is het bestaan van de vrije wil bij vele academici nog steeds een heet hangijzer, waar zij hun handen liever niet aan branden. Tevens is er een groep die met zekerheid meent te kunnen bewijzen dat de mens geen vrije keuze kan hebben, omdat dit zou blijken uit het ontleden van de hersenfuncties. Nu hebben deze hersenwetenschappers gelijk als het gaat om mensen die gevangen zitten in…

Vier stadia in onze ontwikkelingsgang

Vier stadia in onze ontwikkelingsgang kenmerken zich door het gebruik van het instinct, het intellect, de intuïtie en het meest ontwikkelde stadium, de verlichting. Het gedrag in elke ontwikkelingsfase wordt bepaald door de toestand en werking van de energiecentra in ons etherisch lichaam. Zo verbindt het instinct ons met de dierenwereld en werkt via de zonnevlecht en de lagere centra onder het middenrif – het intellect verenigt ons met onze medemens door middel van het keel- en voorhoofdcentrum boven het middenrif – de intuïtie geeft inzicht in het leven van het geheel door middel van het hartcentrum –  en verlichting werkt, het kruincentrum gebruikend, via de ziel. Door onze eigen inzet,…

Dualiteit en de paren van tegenstelling

Dualiteit en de paren van tegenstelling, is een thema van tweevoudigheid dat door de hele geschiedenis van de menselijke ontwikkeling heenloopt. Dualiteit blijft een belangrijke rol spelen in ons leven, totdat we doorkrijgen dat het om twee stromen van energie gaat die in tegenovergestelde richting lopen en we voor een van de twee bewust kunnen kiezen. Dualisme is en wordt door ons mensen zelf in stand gehouden en kan zodoende enkel door en in onszelf worden opgeheven. Het grootste goed is het opheffen van elke vorm van dualisme, en één te zijn met alles wat ons omringt, zowel op het aardse als op het kosmische vlak. In wezen hebben we…

Het gebruik van ons denkvermogen

Het gebruik van ons denkvermogen is een thema van belang. De betekenis van het woord denkvermogen hoeft niet te worden toegelicht, het is niet meer en niet minder dan het vermogen tot denken. Maar hoe wij het gebruiken of juist niet gebruiken is een ander verhaal dat vraagt om wat meer nuance. Laten we beginnen met de veel gehoorde klacht: “ik zit te veel in m’n hoofd, ik blijf maar denken en malen en ik kom er niet uit”. Deze toestand wordt veroorzaakt door ons overactief en overheersend concrete denken. We zouden kunnen zeggen dat we door onze eigen gedachtevormen worden verslagen en beheerst, wanneer die op het mentaal gebied zo…

Van schokreactie tot bewustzijnssprong

De relatie tussen een schokreactie en een bewustzijnssprong kan op de meest onverwachte momenten in ons dagelijks leven, waar we ons ook bevinden, zichtbaar worden. Het is in een fractie van een seconde dat we een lichte schok ervaren bij een plotselinge gewaarwording van inzicht in onszelf, die ons heel subtiel innerlijk wakker schudt waardoor we ons bewust worden van de een of andere noodzakelijkheid die ons helpt de juiste richting op onze innerlijke levensweg te blijven volgen. In dit laatste artikel voor de zomer, put ik uit mijn eigen ervaring en kies voor drie voorbeelden van een schokreactie die een duidelijke bewustzijnssprong teweegbrengt. In grote lijnen gezien, ervaar ik…

Gezondheid!

Gezondheid! is een veel gehoorde wens. Hieruit zouden we kunnen opmaken dat gezond van lijf en leden voor velen nog steeds het grootste goed is. We heffen het glas op onze gezondheid, roepen proost of gezondheid wanneer iemand niest en voor het nieuwe jaar staat steevast de gezondheid bovenaan onze verlanglijst. Maar wat is nu eigenlijk gezondheid? Hoe worden we en blijven we gezond? De algemene vertaling van gezondheid is tegenwoordig een algeheel welbevinden, vrij van fysieke en psychische ziekten, kwalen en ongemakken. Deze laatst genoemde toestand lijkt weliswaar een utopie te zijn wanneer we zien met hoeveel ingewikkelde ziekten en gebreken we tegenwoordig te maken hebben. Ziekten die overigens…

De rol van de ziel in ons aards bestaan

De rol van de ziel is groot kunnen we wel stellen, want zonder ziel geen aards bestaan. Maar wat kunnen we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Op de vraag wat de ziel nu werkelijk is, zouden we kunnen antwoorden dat de ziel het subtiele iets is dat we de essentie in elke vorm noemen, waardoor het ene mineraal verschilt van het andere, dat in het plantenrijk bijvoorbeeld een roos of een bloemkool doet ontstaan en in het dierenrijk de verschillende soorten voortbrengt. Het is de ziel die de ene mens van de andere doet verschillen in uiterlijk, aanleg en karakter. De ziel ligt ten grondslag aan elke vorm, niet alleen…

Op weg naar de bevrijde ziel

Uit de titel ‘Op weg naar de bevrijde ziel’ zouden we kunnen opmaken dat onze ziel een gevangene is die bevrijd dient te worden. In het artikel ‘Van schokreactie tot bewustzijnssprong’ heb ik het al over de gekerkerde ziel, een ziel die door incarnatie opgesloten zit in een niet toereikend lichaam, een ziel die gevangen wordt gehouden door onze emotionele reacties en materialistisch denken. De ziel op haar eigen bewustzijnsgebied kan door incarnatie maar weinig meer doen in een vorm die niet ontvankelijk is, dan het uit atomen opgebouwde lichaam bij elkaar te houden en haar tijd uit te dienen. De ziel wacht of beter gezegd mediteert tot het moment…

Bewustzijn in relatie tot kennis

Hoe bewustzijn in relatie tot kennis staat, wordt pas duidelijk als er enige helderheid bestaat over wat bewustzijn is en doet en welke verschillende vormen van kennis te onderscheiden zijn. Om met bewustzijn te beginnen kunnen we stellen dat het een synoniem is voor de ziel, bekend als de middelaar tussen geest en stof. Bewustzijn ontstaat wanneer geest (energie of leven) en stof (vorm of lichaam) zich door incarnatie verenigen. Zo zal de relatie tussen deze twee polen zich tonen als bewustzijn van de laagste tot de hoogste graad. Bewustzijn doordringt alle objectieve vormen, het ligt aan alle vormen ten grondslag, of dit de vorm is van de kleinste energie-eenheid…

Harmonisch versus onharmonisch

Harmonisch versus onharmonisch geeft duidelijk een tegenstelling weer waar we dagelijks mee te maken hebben. Of we harmonisch of onharmonisch denken en spreken, ons uitdrukken in muziek en andere kunstvormen, er zal altijd een aantrekkende of afstotende werking van uitgaan die effect zal hebben op onszelf en de omgeving. De ervaring leert ons dat deze tegengestelde vormen van trilling of klank een grote invloed hebben op ons systeem, zowel fysiek als psychisch. Altijd is er eerst klank van welke aard ook, klank is altijd de oorzaak, en het gevolg van klank is licht. Licht maakt de waarheid in onze gedachten en handelingen zichtbaar en brengt alles naar de oppervlakte. Hierop…

Wat is nu eigenlijk waarheid….

Wat is nu eigenlijk waarheid….is een veelgehoorde vraag waar niet zo een-twee-drie een eensluidend antwoord op gegeven kan worden. Want als we zo om ons heen kijken lijkt het erop dat ieder zo zijn eigen waarheid heeft waar verwoed aan vast wordt gehouden. Deze eigen waarheid staat vaak lijnrecht tegenover die van een ander, wat discussies uitlokt op kleine en grote schaal. Deze zullen, wanneer we voor ons eigen gelijk gaan, tot een weinig bevredigend resultaat en al zeker niet tot een oplossing van een vraagstuk leiden. Het bevechten van andermans waarheid, of dit gebeurt op het strijdtoneel van de enkeling, groep of op wereldniveau, uit zich altijd in een…

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van oorzaak en gevolg is een werkzame kracht in alle vormen van leven, inclusief in die van ons hier op aarde. De oorzaak ontstaat door eerder gedane handelingen en zal voor ons altijd gevolgen hebben die later invloed uitoefenen op het leven in de tastbare wereld. Vervolgens roept dat een reactie op die, afhankelijk van onze houding, een remmende ofwel een stuwende kracht teweegbrengt in ons innerlijk ontwikkelingsproces. Hieruit kunnen we opmaken dat deze wet geldt vanaf de zelfbewuste mens die in staat is keuzes te maken tot aan die grote wezens, die zich door incarnatie uitdrukken op het uiterlijk gebied via een vorm of lichaam zoals een…

Alles wat bestaat is in ontwikkeling

Alles wat bestaat is in ontwikkeling, vanaf het kleinste atoom tot het oneindige, en als we het over het kleinste atoom hebben dan bedoelen we dat van de natuurkundige en het grootste is dat van de ruimte –  de etherische samenstelling van alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten die zich daarin bevinden. Ook wij zijn als individuele mens een atoom te noemen –  een positieve kern met een negatief omhulsel –  dat een onderdeel is van de mensheid van onze planeet aarde. En het is de ontwikkelingsgang van mens en mensheid waar we ons hier beknopt mee bezig zullen houden. Naar ik begrepen heb is het mensdom zo’n 21 miljoen jaren…

De kracht van ons onderbewuste

De kracht van ons onderbewuste wordt tegenwoordig zowel onderschat als overschat. De invloed is groot wanneer ons bewustzijn emotioneel gericht is en zal aan kracht inboeten tijdens onze mentale bewustzijnsgroei naar intuïtie. Zoals we uit het vorige artikel ‘Alles wat bestaat is in ontwikkeling’ kunnen opmaken, zijn wij als mensheid een lange weg gegaan gedurende periodes van miljoenen jaren, van toen we nog diermensen waren tot nu. Ontelbare malen hebben we als mens geleefd, liefgehad en ervaringen opgedaan. Onze lichamen zijn telkens in de stof van de aarde opgegaan en hebben elke keer iets bijgedragen van dat wat we tijdens de ervaring van het leven hebben verworven. Altijd maar weer zal…

Het proces van leven en dood

Het proces van leven en dood is me, in de loop der jaren vanaf het moment dat ik 26 jaar ben en mijn moeder plotseling overlijdt aan een hartinfarct, bewust gaan intrigeren. Angst voor de dood ken ik in mijn leven niet echt. Sterven heeft voor mij iets vanzelfsprekends. Bij de onverwachte dood van mijn moeder voel ik meer begrip dan verdriet of gemis. Ik ervaar meer een weten dat het goed is, dat mijn moeder klaar is en de bedoeling van haar leven heeft vervuld. De natuurlijke dood kan ik, zonder enige kennis van het proces, als goed, mooi en rechtvaardig ervaren. Weet ik onbewust dat sterven een vorm…

De eenvoud van esoterie

De eenvoud van esoterie leren we kennen vanaf het moment dat we beseffen dat we deel uitmaken van een immens groot, samengesteld geheel, waarin alles bestaat. We spreken dan over de veelheid in de eenheid. Aandacht voor de materialistische veelheid maakt en houdt alles ingewikkeld, wat, opvallend genoeg, juist als interessant wordt ervaren door degenen onder ons die de eenvoud schuwen. De complexiteit van het materialistisch denken zal evenwel afnemen, wanneer we bedenken dat materie niet meer en niet minder is dan het negatieve aspect waar positieve krachten op inwerken. En het zijn deze kernkrachten waar het in de esoterie om draait. Gelukkig hebben we tegenwoordig het punt bereikt, dat we het grove…

De constructieve kracht van samenwerking

De constructieve kracht van samenwerking is bekend bij al die mensen, bij wie wereldeenheid en juiste menselijke verhoudingen vooropstaan. En dat zijn er echt al heel wat. Behoren wij tot die groep en herkennen wij ons in dit ideaal, dan zien we ook de noodzaak om ons te verenigen en samen te werken, onze krachten constructief te bundelen voor het tot stand brengen ervan. Samenwerking wordt echter nog op vele vlakken tegengewerkt door de concurrerende en competitieve houding die ons van jongs af aan is aangeleerd. Het is dus zaak dat we bij het begin beginnen en onze kinderen wegwijs maken in de mogelijkheden om via eenheid, vrede en overvloed…

De betekenis van groepswerk

De betekenis van groepswerk is sterk aan het veranderen. Tussen de werkwijzen van groepen uit het verleden en de door de nieuw gevormde groepen ontwikkelde methodes bestaat een wezenlijk verschil. Gaan we terug in de tijd, dan constateren we dat groepen in de wereld altijd al hebben bestaan, denk hierbij aan de familie- en bevolkingsgroepen, die voornamelijk uitdrukking geven aan de uiterlijke wereld en ernaar streven deze te beheersen. Zij richten zich puur op het materiële vlak. De groepen die zich nu vormen behoren tot de innerlijk bouwende groepen die, al zijn ze nog genoodzaakt esoterisch en ongezien te werken, zich inzetten om te kunnen bijdragen aan de vormgeving van…

Telepathische wisselwerking

Telepathische wisselwerking vinden we overal in het heelal. En willen we in zijn algemeenheid iets begrijpen van de werking van telepathie, dan is kennis van het etherisch lichaam noodzakelijk, evenals het besef dat we naast ons eigen etherisch lichaam ook te maken hebben met het etherisch lichaam van onze planeet, van het zonnestelsel waarvan ons stelsel er één is, en met het uitgebreide etherisch lichaam van het heelal waarin we geplaatst zijn. Telkens zien we een eenheid die deel uitmaakt van een steeds grotere eenheid. Wanneer we uitgaan van het etherisch lichaam van de mens, dan zien we dat het een integrerend deel is van dat van de mensheid. Deze…

Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs heeft ieder mens nodig om te kunnen uitgroeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar hoe we dat wereldwijd optimaal vorm kunnen geven, blijft nog wel een vraag. Hoe worden we een wereldburger die de volle verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat nodig is om juiste menselijke verhoudingen in de wereld tot stand te brengen? Eenvormigheid in opvoeding en onderwijs is niet mogelijk en zelfs niet aan te bevelen, omdat de verschillen in taal, achtergrond en cultuur altijd zullen blijven bestaan. En toch is het noodzakelijk dat er een bepaalde eenheid in de fundamentele doelstellingen van de opvoedings- en onderwijssystemen bestaat, zodat…

De wetenschap van psychologie

De wetenschap van psychologie is de meest geschikte methode om de mens te bestuderen en te begrijpen zoals hij werkelijk is. De erkenning, dat deze wetenschap goed is voor een juiste ontwikkeling, is er al, maar wanneer de nu nog verschillende en van elkaar gescheiden opvattingen tot een synthese worden gebracht, kan deze uitgroeien tot de wetenschap van de ziel, de innerlijke factor in de mens, die het goede, het ware en het schone voortbrengt. Tegenwoordig is de psychologie nog grotendeels gebaseerd op een studie van het abnormale, en gebruiken psychologen de gekende methodes voor alle groepen en bewustzijnstoestanden op dezelfde manier. In de praktijk wordt er veelal teruggegrepen naar het…

Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven wegen leiden terug naar eenheid, het centrum waaruit wij voortkomen en naar terugkeren. Vanuit de een, via de drie, zijn er zeven typen differentiaties waardoor wij mensen beïnvloed worden. Dit maakt ons tot een zevenvoudig wezen dat in staat is tot zeven bewustzijnstoestanden, die het ons mogelijk maken bewust te worden van alle gebieden waarop we, bewust of onbewust, werken. We zijn een zevenvoud, en we hebben als doel begrip te krijgen van al die vormen van bestaan, om vervolgens de specifieke eigenschappen ervan tot uitdrukking te brengen, en op alle gebieden vrij te werken. Als op zichzelf staande individuen manifesteren we ons door middel van zeven straalsoorten, en…

De kunst van genezen

De kunst van genezen is in wezen oordeelkundig gebruik maken van met liefde en kennis gerichte energie. Energieën, die door onze planeet circuleren en het totaal zijn van de zeven stralen, worden bij de kunst van het genezen als helende straling op een stroom van liefde uitgezonden. De straalenergieën zijn de zeven krachten die weer samen de hoofdstraal van Liefde-Wijsheid samenstellen. Deze is de tweede straal van ons zonnestelsel en de overheersende straal van elke planeet binnen dit zonnestelsel. Alle andere straalenergieën zijn om zo te zeggen de hulpverlenende stralen van deze grote kosmische energiestroom. Zij worden onder- of bijstralen genoemd, en staan met de zeven esoterische geneeswijzen in verband.…

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein, kunnen we ontdekken wanneer we vertrouwd zijn geraakt met de wetenschap dat het etherisch lichaam de menselijke en geestelijke mens in staat stelt in contact te zijn met zijn omgeving, en wel door middel van het gehele zenuwstelsel met het brein als middelpunt. Fysiek gezien is ons brein een organisme, bestaand uit vijf hersenholten, dat correspondeert met al onze lichaamsfuncties, maar als we uitgaan van het etherisch lichaam met zijn zeven grote energiecentra als symbool van de ziel, kunnen we enigszins begrijpen dat ons brein evengoed in staat is om zich, via ons denkvermogen, af te stemmen op de ziel, de enige…

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken. Deze stelling durf ik na bevestigende berichtgevingen met zekerheid te onderschrijven (zie onderstaande links). Maar wat houdt het in dat aanpassingsvermogen? Wat past zich in ons aan of waaraan passen wij ons aan? Om met het beantwoorden van de laatste vraag te beginnen: onze lichaamsfuncties, of beter gezegd, de energie van de bestanddelen waaruit we zijn opgebouwd, voegen zich op natuurlijke wijze geleidelijk naar veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld die van overmatige radioactieve straling en hoog opgelopen CO2-uitstoot. Over beide maakt de wereld zich grote zorgen: zo zou de ene ons kanker bezorgen en de andere onheilspellende klimaatverandering. Nu zijn de gemiddelde openbare publicaties voor het…

Het probleem van uitsluiting

Het probleem van uitsluiting vinden we op alle gebieden en over de hele wereld. Kijken we naar de geschiedenis dan zien we dat godsdiensten zich er al eeuwenlang schuldig aan maken, en dat tegenwoordig deze tactiek zich zelfs openlijk op de voorgrond dringt in de politiek. Ook treffen we het probleem van uitsluiting aan in de geneeskunde, en de oorzaak en de gevolgen ervan worden in dit artikel nader belicht. In de geneeskunde zien we feitelijk twee kampen, die, hoewel de eerste tekenen van toenadering zeker al zichtbaar zijn, niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen. Aan de ene kant staat de orthodoxe geneeskunde, werkend met erkende academische geneesmethoden, en aan de andere kant…

Het scheppend gebruik van de verbeelding

Het scheppend gebruik van de verbeelding kunnen we inzetten voor vele doeleinden, zowel individueel als in groepsverband. We hebben het dan over hoe we ons voorstellingsvermogen op een geestverheffende manier kunnen gebruiken om een werkelijke verbinding tot stand te brengen tussen al wat leeft.  Een andere kant van de verbeelding zien we wanneer we, wat onze angsten betreft, onbewust door onze verbeelding worden misleid. We stellen ons voor wat er allemaal voor desastreus zou kunnen gebeuren, terwijl er geen werkelijke aanleiding is. We zien dingen die in wezen niet aan de orde zijn, maar wel in onze verbeelding bestaan. Deze uit onzekerheid geboren angsten en bezorgdheid hebben te allen tijde een…

Waar komt hooggevoeligheid vandaan?

“Waar komt hooggevoeligheid vandaan?” Een reële vraag die we ons kunnen stellen naar aanleiding van dit steeds vaker voorkomende verschijnsel, dat zich zeker niet toevallig voordoet. De toenemende gevoeligheid kunnen we zien, wanneer we het in een ruime context beschouwen, als universeel. En de duidelijk zichtbare gevolgen daarvan zijn de sterke opkomst van spiritualiteit en de psychische wetenschappen. Deze laatste zijn hard nodig voor een algemeen begrip en hulp aan die mensen waarbij de toename zorgt voor nerveuze spanningen, neurotische toestanden, psychiatrische problemen en andere nieuwe en mentale kwalen. Maar wat is er in wezen aan de hand? Wij en de hele mensheid reageren steeds sterker op aanstaande innerlijke ontwikkelingen,…

De oorsprong van de onrust in de wereld

De oorsprong van de onrust in de wereld leren we kennen door enigszins te begrijpen wat er zich zoal achter de schermen van de wereldsituatie afspeelt. Door deze vanuit een ander perspectief te bekijken is het mogelijk de innerlijke bron van alle uiterlijke chaos te achterhalen. En die oorsprong vinden we op het gebied van de energieën en krachten, waarin wij bestaan. Dit thema haal ik telkens opnieuw aan, omdat het eigenlijk de enige manier is om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de huidige gebeurtenissen in de wereld. Deze lijken zich te herhalen wanneer we naar de geschiedenis kijken, en dit zou de indruk kunnen wekken…

Liefdevolle aandacht doet wonderen

Liefdevolle aandacht doet wonderen. Liefdevolle aandacht verbindt. Liefdevolle aandacht werkt evoluerend en brengt alles wat zich voordoet op een hoger plan. Waar we in ons denken scheidend werken, trekt liefdevolle aandacht altijd aan, en willen we nu van deze eigenschap daadwerkelijk gebruik kunnen maken, is inzicht en vooral begrip hiervan essentieel. Enig besef van de verbindende kracht van liefde is vooral ook nodig in de wereld van vandaag, met al die heersende haat en afkeer die doorklinkt in alles wat er gezegd en geschreven wordt. ‘C’est le ton qui fait la musique’ ofwel letterlijk vertaald: ‘Het is de toon die de muziek maakt’, ofwel vrij vertaald: ‘Het is de toon waarop…

En dan is er licht

En dan is er licht, het gevolg van die allereerste oorzaak: klank. Alles is klank, alles is trilling, en daarom is er in alles licht. Voor ons als mens betekent dit dat de aanwezigheid van licht de waarheid in onze gedachten en handelingen zichtbaar maakt en alles naar de oppervlakte brengt – dat er in deze tijd zoveel ‘aan het licht’ mag komen wat voorheen in duisternis gehuld is gebleven – en dat er in deze eeuw steeds meer van de waarheid onthuld wordt, wat de broodnodige veranderingen ten goede mogelijk maakt. We zien al dat door de verandering van de klank van ons denken en spreken het innerlijk licht, ofwel…

De pionier en de academicus

De pionier en de academicus zijn samen in de moderne wetenschappelijke wereld meer dan goud waard. Dit durf ik met zekerheid te zeggen, omdat de ervaring leert dat deze unieke samenwerking tot wederzijdse uitbreiding van kennis leidt die, ten dienste gesteld aan de mensheid, oplossingen biedt voor de noden van de wereld van nu en de toekomst. De wetenschapper van de toekomst zal het wezenlijke bestaan van mensheid en aarde afleiden van een innerlijke oorzaak, van die innerlijke werkelijkheid waarmee de intuïtieve pionier van deze tijd al langer bekend is. Wat weten we eigenlijk van de pionier en de academicus? Van een academicus of wetenschapper is wel bekend dat het…