Spiritualiteit, Kunst en Wetenschap 

Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs heeft ieder mens nodig om te kunnen uitgroeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar hoe we dat wereldwijd optimaal vorm kunnen geven, blijft nog wel een vraag. Hoe worden we een wereldburger die de volle verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat nodig is om juiste menselijke verhoudingen in de wereld tot stand te brengen? Eenvormigheid in opvoeding en onderwijs is niet mogelijk en zelfs niet aan te bevelen, omdat de verschillen in taal, achtergrond en cultuur altijd zullen blijven bestaan. En toch is het noodzakelijk dat er een bepaalde eenheid in de fundamentele doelstellingen van de opvoedings- en onderwijssystemen bestaat, zodat…

De wetenschap van psychologie

De wetenschap van psychologie is de meest geschikte methode om de mens te bestuderen en te begrijpen zoals hij werkelijk is. De erkenning, dat deze wetenschap goed is voor een juiste ontwikkeling, is er al, maar wanneer de nu nog verschillende en van elkaar gescheiden opvattingen tot een synthese worden gebracht, kan deze uitgroeien tot de wetenschap van de ziel, de innerlijke factor in de mens, die het goede, het ware en het schone voortbrengt. Tegenwoordig is de psychologie nog grotendeels gebaseerd op een studie van het abnormale, en gebruiken psychologen de gekende methodes voor alle groepen en bewustzijnstoestanden op dezelfde manier. In de praktijk wordt er veelal teruggegrepen naar het…

Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven wegen leiden terug naar eenheid, het centrum waaruit wij voortkomen en naar terugkeren. Vanuit de een, via de drie, zijn er zeven typen differentiaties waardoor wij mensen beïnvloed worden. Dit maakt ons tot een zevenvoudig wezen dat in staat is tot zeven bewustzijnstoestanden, die het ons mogelijk maken bewust te worden van alle gebieden waarop we, bewust of onbewust, werken. We zijn een zevenvoud, en we hebben als doel begrip te krijgen van al die vormen van bestaan, om vervolgens de specifieke eigenschappen ervan tot uitdrukking te brengen, en op alle gebieden vrij te werken. Als op zichzelf staande individuen manifesteren we ons door middel van zeven straalsoorten, en…

De kunst van genezen

De kunst van genezen is in wezen oordeelkundig gebruik maken van met liefde en kennis gerichte energie. Energieën, die door onze planeet circuleren en het totaal zijn van de zeven stralen, worden bij de kunst van het genezen als helende straling op een stroom van liefde uitgezonden. De straalenergieën zijn de zeven krachten die weer samen de hoofdstraal van Liefde-Wijsheid samenstellen. Deze is de tweede straal van ons zonnestelsel en de overheersende straal van elke planeet binnen dit zonnestelsel. Alle andere straalenergieën zijn om zo te zeggen de hulpverlenende stralen van deze grote kosmische energiestroom. Zij worden onder- of bijstralen genoemd, en staan met de zeven esoterische geneeswijzen in verband.…

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein

Meer nieuws over de hersenen, over ons brein, kunnen we ontdekken wanneer we vertrouwd zijn geraakt met de wetenschap dat het etherisch lichaam de menselijke en geestelijke mens in staat stelt in contact te zijn met zijn omgeving, en wel door middel van het gehele zenuwstelsel met het brein als middelpunt. Fysiek gezien is ons brein een organisme, bestaand uit vijf hersenholten, dat correspondeert met al onze lichaamsfuncties, maar als we uitgaan van het etherisch lichaam met zijn zeven grote energiecentra als symbool van de ziel, kunnen we enigszins begrijpen dat ons brein evengoed in staat is om zich, via ons denkvermogen, af te stemmen op de ziel, de enige…

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken

Ons aanpassingsvermogen is groter dan we denken. Deze stelling durf ik na bevestigende berichtgevingen met zekerheid te onderschrijven (zie onderstaande links). Maar wat houdt het in dat aanpassingsvermogen? Wat past zich in ons aan of waaraan passen wij ons aan? Om met het beantwoorden van de laatste vraag te beginnen: onze lichaamsfuncties, of beter gezegd, de energie van de bestanddelen waaruit we zijn opgebouwd, voegen zich op natuurlijke wijze geleidelijk naar veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld die van overmatige radioactieve straling en hoog opgelopen CO2-uitstoot. Over beide maakt de wereld zich grote zorgen: zo zou de ene ons kanker bezorgen en de andere onheilspellende klimaatverandering. Nu zijn de gemiddelde openbare publicaties voor het…

Het probleem van uitsluiting

Het probleem van uitsluiting vinden we op alle gebieden en over de hele wereld. Kijken we naar de geschiedenis dan zien we dat godsdiensten zich er al eeuwenlang schuldig aan maken, en dat tegenwoordig deze tactiek zich zelfs openlijk op de voorgrond dringt in de politiek. Ook treffen we het probleem van uitsluiting aan in de geneeskunde, en de oorzaak en de gevolgen ervan worden in dit artikel nader belicht. In de geneeskunde zien we feitelijk twee kampen, die, hoewel de eerste tekenen van toenadering zeker al zichtbaar zijn, niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen. Aan de ene kant staat de orthodoxe geneeskunde, werkend met erkende academische geneesmethoden, en aan de andere kant…

Het scheppend gebruik van de verbeelding

Het scheppend gebruik van de verbeelding kunnen we inzetten voor vele doeleinden, zowel individueel als in groepsverband. We hebben het dan over hoe we ons voorstellingsvermogen op een geestverheffende manier kunnen gebruiken om een werkelijke verbinding tot stand te brengen tussen al wat leeft.  Een andere kant van de verbeelding zien we wanneer we, wat onze angsten betreft, onbewust door onze verbeelding worden misleid. We stellen ons voor wat er allemaal voor desastreus zou kunnen gebeuren, terwijl er geen werkelijke aanleiding is. We zien dingen die in wezen niet aan de orde zijn, maar wel in onze verbeelding bestaan. Deze uit onzekerheid geboren angsten en bezorgdheid hebben te allen tijde een…

Waar komt hooggevoeligheid vandaan?

“Waar komt hooggevoeligheid vandaan?” Een reële vraag die we ons kunnen stellen naar aanleiding van dit steeds vaker voorkomende verschijnsel, dat zich zeker niet toevallig voordoet. De toenemende gevoeligheid kunnen we zien, wanneer we het in een ruime context beschouwen, als universeel. En de duidelijk zichtbare gevolgen daarvan zijn de sterke opkomst van spiritualiteit en de psychische wetenschappen. Deze laatste zijn hard nodig voor een algemeen begrip en hulp aan die mensen waarbij de toename zorgt voor nerveuze spanningen, neurotische toestanden, psychiatrische problemen en andere nieuwe en mentale kwalen. Maar wat is er in wezen aan de hand? Wij en de hele mensheid reageren steeds sterker op aanstaande innerlijke ontwikkelingen,…

De oorsprong van de onrust in de wereld

De oorsprong van de onrust in de wereld leren we kennen door enigszins te begrijpen wat er zich zoal achter de schermen van de wereldsituatie afspeelt. Door deze vanuit een ander perspectief te bekijken is het mogelijk de innerlijke bron van alle uiterlijke chaos te achterhalen. En die oorsprong vinden we op het gebied van de energieën en krachten, waarin wij bestaan. Dit thema haal ik telkens opnieuw aan, omdat het eigenlijk de enige manier is om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de huidige gebeurtenissen in de wereld. Deze lijken zich te herhalen wanneer we naar de geschiedenis kijken, en dit zou de indruk kunnen wekken…

Home 2016